TACTICIAN TIM

TACTICIAN tim čine istraživači sa brojnim publikacijama iz oblasti autofagije, imunologije i virusologije. Većina članova tima pripada grupi prof. dr Vladimira Trajkovića i ima višegodišnje iskustvo u proučavanju regulacije autofagije i njenih bioloških funkcija na molekularnom nivou. Prof. dr Branka Bonači-Nikolić je klinički imunolog sa velikom iskustvom u dijagnostici COVID-19 pacijenata. Najveća prednost tima i pokretačka snaga za uspešnu realizaciju Projekta je raznolikost naučnog pristupa članova tima (molekularni biolozi i lekari), koja uključuje molekularne, ćelijske i kliničke aspekte autofagije i interakcije između autofagije i virusa.

Rukovodilac projekta: Prof. dr Vladimir Trajković, Redovni profesor

Rukovodilac projekta, prof. dr Vladimir Trajković, je redovni profesor imunologije i rukovodilac odeljenja za imunologiju na MFUB. Kao mladi naučnik bio je na postoktorskim/stručnim usavršavanjima u imunološkim laboratorijama u Nju Delhiju, Glazgovu i Berlinu. U svom naučnom radu bavio se izučavanjem uloge autofagije i signalnih puteva uključenih u kontrolu unutarćelijskog energetskog balansa u imunosti, infekcijama, inflamaciji, kao i u neurodegenerativnim i malignim bolestima. Prof. Trajković je bio rukovodilac dva nacionalna projekta, od kojih je jedan proglašen za najbolji nacionalni projekat u oblasti medicine. Takođe, dobio je i nagradu za naučni rad od MFUB. Prof. Trajković je učestvovao u pripremi 2., 3. i 4. izdanja  ⹂Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy”. Dr Trajković je urednik/recenzent mnogobrojnih biomedicinskih časopisa.

E-mail: vladimir.trajkovic@med.bg.ac.rs

SCOPUS: 7004516866

RP1 koordinator: dr sci. med. Maja Misirkić Marjanović

RP1 koordinator: dr sci. med. Maja Misirkić Marjanović,  je naučni saradnik IBISS. Doktorirala je 2015. godine na MFUB. Kao učesnica dva nacionalna projekta istraživala je mehanizme i ulogu autofagije u diferencijaciji, eksitotoksičnosti, oksidativnom stresu i terapiji karcinoma. Takođe se bavila ispitivanjem imunomodulatornih efekata autofagije u mezenhimskim matičnim ćelijama i mišjem modelu imunološki posredovanog hepatitisa. Posebno je zainteresovana za ispitivanje interakcija molekula uključenih u kompleksnu  autofagnu mašineriju. Koautor je 4. izdanja „Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy“. Maja je članica mreže Women in autophagy, Nordijskog društva za autofagiju, i bila je učesnik COST akcije TRANSAUTOPHAGY.

E-mail: maja.misirkic@ibiss.bg.ac.rs

SCOPUS: 35332620200

RP2 koordinator: dr Ljubica Vučićević , Viši naučni saradnik

RP2 koordinator: dr Ljubica Vučićević  je viši naučni saradnik IBISS. Njena doktorska disertacija, odbranjena na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, dobila je nagradu „Goran Ljubijankić“ kao najbolja doktorska disertacija u oblasti molekularne biologije 2013. godine. Kao učesnik na dva nacionalna projekta, izučavala je ulogu i mehanizme autofagije u gladovanju, oksidativnom stresu, ekscitotoksičnosti, inflamaciji, diferencijaciji i terapiji kancera. Dr Ljubica Vučićević je 2016. godine osvojila nacionalnu stipendiju programa „Pokreni se za nauku“ za projekat pod nazivom „Modulacija intracelularnog energetskog senzora i njegovog signalnog puta, kao i autofagije u in vitro modelu ishemijskog moždanog udara“. Bila je na stručnom usavršavanju na Institutu za ćelijske i molekularne bionauke (Univerzitet u Njukaslu, VB) 2017. godine kao članica COST akcije TRANSAUTOPHAGY. Koautor je 4. izdanja “Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy”.

E-mail: ljubica.vucicevic@ibiss.bg.ac.rs

SCOPUS: 35333082000

RP3 koordinator: dr Verica Paunović,  Viši naučni saradnik

RP3 koordinator: dr Verica Paunović,  viši naučni saradnik Instituta za mikrobiologiju i imunologiju (MFUB), je istraživač sa višegodišnjim iskustvom u naučno-akademskom radu, kao i u biomedicinskoj industriji. Doktorirala je na polju ćelijske signalizacije u limfocitima na Kvins univerzitetu u Belfastu 2008. godine. Nastavila je rad u ovoj oblasti istraživanja kao naučni saradnik na Institutu za infekciju, imunost i inflamaciju na Univerzitetu u Glazgovu. Verica vlada savremenim istraživačkim tehnikama u oblasti molekularne biologije i biohemije. Kompleksne mreže signalnih puteva i međusobni odnosi signalnih molekula su glavni pokretač njene istraživačke radoznalosti. Dobila je prestižnu nagradu L’Oreal UNESCO „Za žene u nauci” 2016. godine. 

E-mail:  verica.paunovic@med.bg.ac.rs

SCOPUS: 24342012700

RP4 koordinator: Prof. dr Branka Bonači-Nikolić , Redovni profesor

RP4 koordinator: Prof. dr Branka Bonači-Nikolić je redovni profesor interne medicine, oblast alergologije i kliničke imunologije, i šef Katedre za postiplomske studije iz alergologije i kliničke imunologije na MFUB. Načelnik je Laboratorije za alergologiju i kliničku imunologiju na Klinici za alergologiju i kliničku imunologiju UKCS. Od 2019. predsedava Radnom grupom za imunodeficijencije Udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije. Bila je predsednik i  potpredsednik Jugoslovenskog udruženja alergologa i kliničkih imunologa. Glavne oblasti njenog naučnog interesovanja i rada uključuju serološku dijagnostiku autoimunskih, atopijskih i imunodeficijentnih bolesti. Bila je učesnik na nacionalnom projektu „Klinički značaj poremećaja urođene i stečene imunosti kod imunoinflamatornih i imunodeficitnih oboljenjaˮ (2011-2019). Recenzent je brojnih naučnih časopisa.

E-mail: branka_bonaci@yahoo.com

SCOPUS: 10839652200

RP5 koordinator: dr sci. med. Biljana Ristić,  Naučni saradnik

RP5 koordinator: dr sci. med. Biljana Ristić  je naučni saradnik na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju, MFUB, na kome je doktorirala, izučavajući antitumorske i antibakterijske efekte grafenskih kvantnih tačaka 2017. godine. Biljana je dobila nagradu FOSTAR za najbolju doktorsku tezu iz oblasti humane molekularne genetike i biomedicine i nagradu za najbolju doktorsku tezu odbranjenu na MFUB. U svojoj dosadašnjoj karijeri najviše se bavila izučavanjem uloge autofagije u preživljavanju i smrti tumorskih ćelija. Član je dve COST akcije: Transautofagija i Tumorska nanomedicina. Biljana je doprinela borbi protiv pandemije COVID-19, radeći u dijagnostičkoj laboratoriji SARS-CoV-2 na Institutu za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ tokom 2020/2021.

E-mail: biljana.ristic@med.bg.ac.rs

SCOPUS: 7006688884

dr Ljubica Harhaji-Trajković, Naučni savetnik

dr Ljubica Harhaji-Trajković je naučni savetnik IBISS. U magistarskoj (2004) i doktorskoj tezi (2006), koje je odbranila na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Ljubica je izučavala antitumorska svojstva makrofaga. Nakon toga bila je na postdoktorskom usavršavanju u Laboratoriji za ćelijsku imunologiju, Univerziteta u Kopenhagenu. U svom naučnom radu prevashodno proučava efekte modulacije autofagije na terapiju kancera i neurodegenerativnih poremećaja. Bila je rukovodilac nacionalnog projekta „Uloga autofagije u regulaciji smrti tumorskih ćelija” (2011-2019) i projekta „Uloga autofagije u rastu, metastaziranju i hemoterapiji melanoma” za koji je dobila stipendiju UNESCO-L’ ORÉАL „Za žene u nauci” 2011. godine. Koautor je 3. i 4. izdanja “Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy” i recenzent mnogih biomedicinskih časopisa. 

E-mail: ljubica.harhaji@ibiss.bg.ac.rs

SCOPUS: 6507652139

dr sci. med. Mihajlo Bošnjak, Naučni saradnik

dr sci. med. Mihajlo Bošnjak radi kao naučni saradnik na MFUB, gde je i stekao zvanje doktora nauka istražujući ulogu autofagije u terapiji leukemija. Kao član tima nacionalnog projekta proučavao je efekte modulacije signalnih puteva koji kontrolišu unutarćelijski energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja. Njegove profesionalne veštine uključuju mnogobrojne ćelijsko biološke, molekularno biološke i biohemijske tehnike. Tokom pandemije, bio je uključen u COVID-19 dijagnostiku u Nacionalnoj laboratoriji za molekularnu detekciju infektivnih agenasa „Vatreno oko“. Član je Evropske hematološke asocijacije.

E-mail: mihajlo.bosnjak@mfub.bg.ac.rs

SCOPUS: 55763472000

Dipl. mol. bio.fiz. Milica Kosić, Istraživač saradnik

Dipl. mol. bio.fiz. Milica Kosić je istraživač saradnik na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju, MFUB. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru molekularna biologija i fiziologija, gde uskoro završava i doktorske studije iz imunobiologije. Milica je istraživač sa višegodišnjim iskustvom u radu i primeni različitih tehnika ćelijske i molekularne biologije. Fokus njenog dosadašnjeg istraživanja bili su molekularni mehanizmi i uloga autofagije u ćelijskoj smrti izazvanoj antitumorskim lekovima, metaboličkim stresom i inflamacijom. Član je Srpskog društva za molekularnu biologiju, Federacije evropskih društava za neuronauke i Evropskog društva za istraživanje slobodnih radikala.

E-mail: milica.kosic@med.bg.ac.rs 

SCOPUS: 57188931665

Mast. mol. biol. fiz. Miloš Mandić, Istraživač saradnik

Mast. mol. biol. fiz. Miloš Mandić je istraživač saradnik Instituta za mikrobiologiju i imunologiju i student doktorskih studija studijskog programa Molekularne medicine MFUB. Master studije humane molekularne biologije je završio na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjem uloge i molekulskih mehanizama autofagije u diferencijaciji leukemijskih ćelija u makrofage. Profesionalne veštine koje poseduje podrazumevaju različite tehnike ćelijske i molekularne biologije. Miloš je posetio Univerizet u Njukaslu kao deo „TRANSAUTOPHAGY COST“ akcije. Član je Srpskog društva za molekularnu biologiju i Nordijskog društva za autofagiju.

E-mail: milos.mandic@med.bg.ac.rs

SCOPUS: 57220392707

dr Danijela Stevanović, Istraživač pripravnik

dr Danijela Stevanović je istraživač pripravnik na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju, MFUB. Osnovne studije, kao i specijalističke akademske studije iz imunologije završila je na MFUB. U okviru postdiplomskih studija na studijskom programu Molekularne medicine, Danijela se bavi ispitivanjem molekularnih mehanizmima indukcije autofagije u terapiji i patogenezi različitih tumora, neurodegenerativnih procesa i inflamaciji. Danijela Stevanović je članica internacionalne mreže Women in autophagy, Saveza evropskih biohemijskih društava i Saveza evropskih društava za neuronauke.

E-mail: danijela14.st@gmail.com