COVID-19

COVID-19 je respiratorna infekcija koju izaziva SARS-CoV-2, β-koronavirus sa inkapsuliranom, jednolančanom, pozitivno naelektrisanom RNK (+ssRNA). Bolest se brzo širi i ima ozbiljne posledice na zdravlje, društvo i ekonomiju na globalnom nivou. Iako se uobičajeno manifestuje blagim simptomima sličnim prehladi, u oko 15% slučajeva infekcija virusom dovodi do snažne sistemske zapaljenske reakcije praćene teškim oštećenjem pluća. Smatra se da oštećenje tkiva ne izaziva replikacija virusa, već nekontrolisan zapaljenski proces koji nastaje kao odgovor na virusnu infekciju (hiperinflamacija). Pomenuti patološki proces karakteriše brza i intenzivna stimulacija urođenog imunskog odgovora, koja uključuje aktivaciju receptora sličnih Nod proteinu i inflamazoma, odnosno oslobađanje proinflamatornih citokina (IL-1β, IL-18, IL-6, IFN-γ). Iako se čini da je hiperinflamatorni odgovor izazvan SARS-CoV-2 virusom u monocitima/makrofagima, respiratornim epitelnim ćelijama i vaskularnim endotelnim ćelijama glavni uzrok nekontrolisanog zapaljenja i povećanja morbiditeta, molekularni mehanizmi koji se nalaze u osnovi ovog procesa nisu u potpunosti razjašnjeni. Saznanja o prirodi interakcije SARS-CoV-2 i autofagije u humanim ćelijama doprineće razvoju novih dijagnostičkih markera i terapeutika, što će omogućiti efikasnijiu borbu protiv  COVID-19.