CILJEVI

Sema 3 srpski crop

Prethodne studije su pokazale da strukturni i nestrukturni proteini virusa koji pripadaju grupi SARS-CoV utiču na autofagiju. Preliminarna istraživanja sugerišu da SARS-CoV-2 suprimira autofagiju u ćelijama bronhijalnog epitela. Međutim, farmakološka inhibicija autofagije ublažava posledice infekcije SARS-CoV-2 virusom u ćelijama bubrežnog epitela. Ipak, uticaj pojedinačnih SARS-CoV-2 proteina na autofagiju, osetljivost drugih ćelija inficiranih SARS-CoV-2 virusom (monocita/makrofaga i endotelnih ćelija) na modulaciju autofagije, kao i njene posledice na zapaljenski odgovor, do sada nisu ispitivane. 

                Glavni ciljevi našeg projekta su:

1. Odrediti uticaj strukturnih i nestrukturnih SARS-CoV-2 proteina na autofagiju i imunski odgovor u humanim ćelijama stimulisanim mimeticima virusne RNK i identifikovati molekularne mehanizme koji su u osnovi ovih procesa (radni paket – RP1 i RP2).

2. Definisati molekularne mehanizme interakcije autofagije i urođenog/antivirusnog imunskog odgovora u ćelijama koje će usled genetske modifacije proizvoditi SARS-CoV-2 proteine (RP3).

3. Ispitati korelaciju markera autofagije sa imunološkim profilom COVID-19 pacijenata i intenzitetom/ishodom bolesti (RP4).

4. Informisati naučne i medicinske radnike, pacijenate, kao i širu javnosti o ulozi autofagije u COVID-19 i u sličnim imunološkim poremećajima (RP5).